Wednesday, 29 January 2014

PERDAGANGAN ANTARABANGSA

KANDUNGAN
-          Memahami definisi dan peranan perdaganganantarabangsa
-          Menganalisis jenis perdagangan antarabangsa
-          Memahami konsep perdagangan antarabangsa
-          Menganalisis cabaran syarikat multinasional
-          Memahami galakan perdagangan antarabangsa
-          Memahami sekatan-sekatan perdaganganantarabangsa

DEFINISI  DAN  PERANAN  PERDAGANGAN  ANTARABANGSA
a.         Definisi Perdagangan Antarabangsa
b.         PerananPerdaganganAntarabangsa

 JENIS - JENIS PERDAGANGAN ANTARABANGSA

 KONSEP  DAN CABARAN DALAM  PERDAGANGAN ANTARABANGSA
a.         Konsep Perdagangan Antarabangsa
b.         Cabaran Syarikat Multinasional

GALAKAN  DAN  SEKATAN  PERDAGANGAN
a.         Galakan Perdagangan Antarabangsa
b.         Sekatan-Sekatan Perdagangan Antarabangsa

DEFINIS DAN PERANAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA
a.         Definisi Perdagangan Antarabangsa
b.         Peranan Perdagangan Antarabangsa
            -           Tukaran  Asing
                        -                      Pasaran  Luas
                -              Guna  Tenaga
-          Pemindahan  Teknologi
-          Sumbangan Kepada Ekonomi Tempatan

DEFINISI   PERDAGANGAN   ANTARABANGSA
-          Aktiviti menjual, membeli dan berdagang barang niaga danperkhidmatan melepasi sempadan negara.  Ferrell,  Business :  A Changing  World,  5th Edition,  pg. 76.
-     Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan wang@ alatan lain bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan padaharga, masa dan tempat yang sesuai bagi mendapatkan keuntungan,faedah dan kepuasan yang melampaui sempadan politik sesebuahnegara
-          kegiatan perniagaan di antara individu, organisasi, atau kerajaan sebuahnegara dengan negara lain-urusniaga pergerakan barang, perkhidmatan hakcipta, paten, tandaperdagangan, pelaburan modal, pemindahan teknologi, kakitangan,maklumat atau data dan juga penyeliaan pekerja

FAKTOR   KEWUJUDAN   PERDAGANGAN   ANTARABANGSA
-          perbezaan faktor pengeluaran
-          perbezaan iklim
-          pengkhususan yang berbeza
-          perbezaan citarasa
-          perbezaan tingkat teknologi
-          peningkatan taraf hidup

PERANAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA
Tukaran Asing
-          Menambahkan pendapatan negara melalui tukaran wang asing seperti US$,pound
-          Mengukuhkan ekonomi negara.

Pasaran Luas
-          Mengeluar dan memasarkan produk ke luar negara ²meningkatkan syerpasaran
-          Pelbagai aktiviti perniagaan antarabangsa dijalankan ²meningkatkankeuntungan
-          Memanjangkan jangka hayat produk

 Guna Tenaga
-          Peluang pekerjaan bertambah di dalam dan di luar Negara
-          Mobiliti faktor-faktor pengeluaran

Pemindahan teknologi
-          Menerima pemindahan teknologi, kepakaran dan kemahiran
-          Meningkatkan kualiti produk supaya mampu bersaing di pasaran global

Sumbangan kepada ekonomi negara
-          Kemasukan firma luar menyebabkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan serta banyak kegiatan ekonomi yang baru boleh diwujudkan


JENIS - JENIS  PERDAGANGAN ANTARABANGSA
a.         Import (barangan dan perkhidmatan)
b.         Eksport (barangan dan perkhidmatan)
c.         Perlesenan
d.         Francais
e.         Usahasama
f.         Kontrak Pengeluaran
g.         Pelaburan Langsung
a.       IMPORT (BARANGAN DAN PERKHIDMATAN)IMPORT (BARANGAN DAN PERKHIDMATAN)
-          Aktiviti pembelian barangan dan perkhidmatan dari negara luar dan dibawamasuk untuk kegunaan dalam negara oleh individu atau organisasi
-          Import terbahagi kepada dua :
-          secara langsung melalui ejen asing atau wakil penjual
-          tidak langsung menerusi ejen tempatan yang bertindak sebagai perantarafirma dengan pelanggan asing
-     Contoh, Malaysia mengimport daging lembu dari New Zealand

b.      EKSPORT (BARANGAN DAN PERKHIDMATAN)
-          Aktiviti penjualan barangan dan perkhidmatan keluar negarakepada pembeli individu atau organisasi di negara asing
-          Pasaran tempatan sudah tepu, barangan berlebihan dalampasaran domestik bagi mengelakkan pembaziran dan kerugiankepada syarikat
-          secara langsung melalui wakil penjual atau ejen asing
-          tidak langsung menerusi ejen tempatan yang bertindak sebagaiperantara firma dengan pelanggan asing

c.   PELESENAN
-     Pemberian hak dan kebenaran kepada sesebuah syarikat di negara asinguntuk mengeluar atau memasar atau kedua-dua sekali sesuatu jenamaproduknya (pemberi lesen) di pasaran tempatan
-     Sesuai apabila kitaran hayat produk mencapai kematangan di pasarantempatan
-           Contoh-contoh perlesenan: jenama, formula, paten, mengedar, mengeluar,trade mark, proses, hakcipta, program dan lain-lain.

d.   FRANCAIS
-   Pemberian satu pakej di mana francaisi dibenar mengguna tandaniaga perniagaan, perkhidmatan dan produk, prinsip-prinsippengoperasian atau pengurusan syarikat, peraturan pengurusan dankhidmat nasihat dalam segala aspek yang berkaitan denganperjalanan syarikat daripada francaisor

e.   USAHASAMA
-     gabungan beberapa syarikat antarabangsa menjalankan perniagaan yang bermotifkan keuntungan serta mencapai misi tertentu.
- usahasama membolehkan syarikat asing mendapat pengalaman dan menembusi pasaran dinegara lain dengan menggunakan kepakaran dan sumber-sumber syarikat tempatan
-     boleh terdiri dalam bentuk pelesenan, kontrak pengurusan,pemilikan minority dalam syarikat atau kontrak jangka panjang berdasarkan perjanjian tertentu

f. KONTRAK PENGELUARAN
-     strategi memasuki pasaran berisiko/halangan/sekatan ketat
-     melalui perjanjian perlesenan, pemberi lessen memberi kebenaran kepada penerima kontrak seperti paten, tanda perniagaan, teknologi, penggunaan jenama, spesifikasi kepada firma penerima kontrak untuk membuat, mengeluar/menjual produk 
- Kebiasaanny asyarikat pemberi kontrak akan membeli semula komponen atau produk yang dikeluarkan oleh penerima kontrak.

g. PELABURAN LANGSUNG
-          Merupakan aktiviti pelaburan dari luar negara ke dalam sesebuahnegara tertentu dan membolehkan pelabur tersebut mengawalterhadap aset-aset yang dimiliki di negara berkenaan.

-          2  jenis pelaburan langsung ialah;
1)      Greenfield:
o   memulakan pelaburan dengan mengadakan peralatan ataukemudahan baru atau menambahkan bilangan yang sedia ada.  Kaedah ini merupakan sasaran utama usaha-usaha promosinegara hos (tuan rumah yang menerima pelaburan,) untuk mewujudkan peluang pekerjaan, pemindahan teknologi dan pengetahuan serta boleh memberikan peluang / laluan ke arah pasaran global.  Biasanya ini adalah kaedah melabur di Negara membangun.

2)      Penggabungan dan Pengambilalihan
o   Terjadi apabila aset-aset dari Negara asal dipindahkan ke Negara luar. Penggabungan dengan syarikat dari Negara luar berlaku apabila aset-aset dan operasi dari sesebuah Negara digabungkan untuk menubuhkan satu entity perniagaan yang baru. Pengambilalihan merentasi sempadan berlaku apabila kawalan keatasa set dan operasi dipindahkan dari syarika ttempatan kepada syarikat dari Negara luar. Biasanya ini adalah kaedah melabur di negara-negara maju.

Konsep Perdagangan Antarabangsa

-          Globalisasi
-          Pasaran Menimbul(Emerging Market)
-          Nasionalisasi
-          Lokalisasi
-          Glokalisasi

i.GLOBALISASI
-          Ialah inisiatif perniagaan yang berdasarkan kepercayaan bahawa duniasekarang semakin bergerak ke arah menjadi satu pasaran yanghomogen atau pembentukan operasi syarikat di serata tempat di duniadi samping membangunkan standard produk dan pemasaran
-          Pengurangan bermakna dalam sempadan domestik, penambahanpertukaran dalam perniagaan, pengembangan teknologi maklumat,aliran kewangan merentasi sempadan dan pemindahan budaya
ii.     PASARAN MENIMBUL (EMERGING MARKET)
-          sebuah Negara yang berusaha untuk berubah dan memperbaiki sektor ekonominya dengan tujuan mempertingkatkan prestasi seimbang dengan Negara yang lebih maju dalam dunia.
-          bank dunia klasifikasikan ekonomi yang keluaran Negara kasar perkapita  $9,656 & keatas sebagai Negara berpendapatan tinggi
-          Contoh Negara pasaran menimbul sehingga 2004, terdapat 43buah Negara seperti Vietnam, China, India, Argentina, Mexico dan lain-lain.
-          Pasaran menimbul tidak semestinya miskin @ kecil
-          pasaran menimbul adalah penerim apelbagai program sokongan kewangan antarabangsa untuk tingkatkan taraf ekonomi contoh : Bantuan dari IMF
-          pasaran menimbul juga telah membentuk kumpulan niaga sesame mereka contoh : Mercosur (the southern cone common market)

iii.  NASIONALISASI
-          merujuk kepada tindakan sesebuah kerajaan mengambil alih pemilikansesebuah firma asing & menjadikan firma tersebut sebagai milik negara
-           jenis nasionalisasi termasuklah:
o   Expropriation
Ø  pampasan diberi

o   Confiscation
Ø  tidak ada pampasan

iv.   LOKALISASI
-      satu bentuk strategi yang biasa digunakan oleh syarikat multinasional untuk menghasilkan produk atau perkhidmatanyang sesuai dengan negara tempatan.
-          mengambil kira soal-soal tempatan seperti kebudayaan,citarasa, bahasa, penggunaan modal, bahan mentah dantanggapan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang dipasarkan. Contoh Mc Donald tidak menawarkan Beef Burger diIndia.


v. GLOKALISASI
-          Mengeluarkan dan mengedarkan produk global dan disesuaikan untuk pasaran tempatan mengikut undang dan budaya sesebuah negara.Contohnya Pizza Hut menyediakan pizza perisa mengikut selera tempatan.
-          Menggunakan teknologi komunikasi elektronik seperti internet untuk menyediakan perkhidmatan tempatan berasaskan global. Contohseperti Craigslist dan Meetup telah menggunakan pendekatanglokalisasi dalam mengaplikasikan laman web mereka.No comments:

Post a Comment